Vad är skolans ansvar för barn med pollenallergi, djurallergi, astma eller eksem?

Vardagen är den större delen av barnets liv, och därför blir skolans lärare och pedagoger viktiga för att elever med allergisjukdomar inte ska bli sjuka av skolmiljön. 

De insatser som skolan och förskolan gör är en stor del i de förebyggande insatser som ingår i behandling för till exempel födoämnesallergi, luftburna allergier (pollen, hund, katt m m), atopiska eksem och astma. Många av besvären går helt att undvika om barnet inte kommer i kontakt med det som gör att de får symtom. 

Barn med allergi

Fakta

• Det finns i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisk snuva och två med födoämnesöverkänslighet i en skolklass med 30 barn.

• Studier visar att det är vanligt att elever med allergier blir försämrade i skolmiljön.

• Förmågan att kunna utföra skolarbete påverkas allergi, astma och atopiska eksem.

• Förebyggande insatser och kunskaper hos skolpersonal har positiv effekt på bättre hälsa hos barn med allergisjukdomar och minskad frånvaro från skolan.

Skolans har därför stort ansvar och om du som lärare eller pedagog har insikt och kunskaper om allergi, astma och atopiska eksem kan du göra stor skillnad för barnet. 

Skolans ansvar är:

1.  Att arbeta förebyggande

Förebyggande insatser i skolmiljö är viktigt för att förhindra att barn med allergier mår sämre.

Bra städning och ventilation är viktigt för att minimera allergennivåer till lägsta möjliga nivå, samt förhindra att barnen blir sämre i sin allergi.

Barn med hundallergi, kattallergi får inga allergiska symtom så länge det inte träffar på allergener (proteiner från hund eller katt). Även om inte hund och katt få vara på skolan, följer allergen med från djurens hem via kläder och hår till skolan.

Tips!

• Utgå från att du alltid gynnar en bra studiemiljö genom att genomföra förbyggande insatser som minimera allergennivåer.

• En vana gör det lättare att genomföra något, kräver mindre energi att faktiskt genomföra när man har det som rutin och vet  hur man går tillväga för att arbeta förebyggande.

Allergironden är ett enkelt sätt för skolan att komma igång och utifrån en checklista skapa en bättre miljö på skola/förskola med barn med allergisjukdom.

Lärare som fördjupar sig

2. Att fördjupa sig

Som lärare eller pedagog ska du ta dig tid för att förstå barns olika behov och öka din kunskapen om hur allergier kan förebyggas och hanteras.

Tips!

• Egna värderingar åt sidan så att de inte utgör ett hinder för möjligheter till förbättringar

• Genom att lyssna på de verkliga experterna dvs barnen och föräldrarnas kunskaper och erfarenheter kommer du kunna förstå var behoven och var insatser gör störst betydelse.

• En stor del av de barn som finns i skolan har kroniska sjukdomarna pollenallergi, matallergi, djurallergi, astma och atopiska eksem.  Skolan är skyldiga en lag (bl.a. skollagen, miljöbalken, arbetsmiljölagen och livsmedelslagstiftningen) att anpassa inomhusmiljö, utomhusmiljö och anpassning av mat och undervisning utifrån elevernas behov.

3. Att inkludera

Leva med allergi, astma och atopiska eksem kan hos såväl små som större barn vara förknippat med oro, osäkerhet och nedstämdhet. En del barn kan uppleva att de blir missförstådda och de kan känna att de blir exkluderade och utanför gemenskapen med de andra barnen.

Tips!

• De det lättare att förbise och omedvetet kränka eller diskriminera om det finns bristande kunskaper om hur ex en pollenallergi eller astma kan påverkas av skolmiljön.

• Utgå alltid från att det inte finns en generell sanning hur barn med pollenallergi, matallergi, djurallergi, astma eller eksem ska hanteras för att undvika besvär. I första hand är dessa diagnoser något som barnet har och hur det påverkas i skolmiljön är individuellt.

4. Att följa egenvårdsplanen

Barn på förskola och skola som har allergi, astma eller atopiska eksem och behöver hjälp med till exempel medicinering eller andra åtgärder så upprättas en så kallad egenvårdsplan.

Egenvårdsplanen upprättas av medicinskt ansvarig läkare. Det är viktigt att läkare, förskola och skola samt föräldrar samarbetar så att egenvården fungerar så tryggt och bra som möjligt.

Tips!

• Hitta rutiner  som ska göra det möjligt att egenvårdsplanen bli en del av skoldagen. Ta hjälp att skolhälsoteam som tillsammans med dig röjer hinder för att få egenvårdsplanens innehåll integrerad så att det fungerar på ett bra sätt. 

• Gå igenom dagen från morgon till att eleven går hem för dagen, för att hitta möjligheter och undvika fallgropar.

Lärare som inkluderar

5. Att planera

På skolan har ni också skyldighet se till  att alla situationer som ni kan förutse,  ingår i planen för att säkerställa att barnets hälsa inte påverkas negativt 

Tips!

• När ordinarie personal inte är plats, hur säkerställer vi då en trygg miljö och framställda rutiner, som vid lov, studiedagar eller när det är vikarier på plats.

• Utflykter, när vi lämnar skolmiljön, hur upprätthålls en miljö som inte ger besvär eller ökar symtomen för barnet.

• De praktiska ämnena kan vara i annan miljö, än de teoretiska. Lektioner kan även innebär andra typer av aktivitet, som rörelse, mathantering mm eller är i en annan lokal, där miljön eller aktivitet innebär att barnet kommer i kontakt med andra faktorer som påverkar barnets symtom.

För barn med pollenallergi, hundallergi, kattallergi, astma, atopiska eksem eller andra allergisjukdomar är skolan en så otroligt viktig del!

Alla barn har rätt att känna sig trygga!