Värdefullt samtal med skola eller förskola inför skolstart

Värdefullt samtal med skola eller förskola för en trygg miljö för ditt barn med matallergi, djurallergi, atopiska eksem eller astma.

Det är naturligt att vid förändringar även känna oro och ängslan, eftersom de känslorna gör att vi förbereder oss för att undvika inte hamna i situationer som kan skada oss och hitta strategier att använda oss av när vi hamnar i svårigheter. 

Den kontroll som vi känner när barnen är i hemmiljön kan kännas som tappad när barnen är i skola eller förskola, där vi överlåter vårt ansvar över deras hälsa, sociala relationer och trygghet till andra vuxna.

Det ansvar vi överlåter till vuxna på förskolan och skolan är så viktigt att det förvaltas med respekt och att allas barns behov tas på allvar för att skapa en trygg plats för dem att vara på.

För att skapa trygghet krävs att personal på skolan lyssnar till vad du som förälder informerar om att ditt barn behöver för att inte äventyra hälsan, känna sig inkluderad, bra sociala relationer,bra förutsättningar för utveckling och lärande.

Före samtalet: Gör inventering hos läkare, barnets upplevelse och sätt upp en agenda för mötet. 

Läs också: Vad är skolans ansvar?

Skaffa en egenvårdsplan som anger symtom, behandling och omhändertagande

Ansvarig läkare har i egenvårdplan beskrivet, vad ditt barn har för medicinsk diagnos, matallergi (noga angett vilken typ av födoämnen barnet inte tål), kattallergi, hundallergi pollenallergi, eller annat luftburen allergi, astma eller atopiska eksem. 

Vad diagnosen innebär för symtom, vilken behandling som bedöms lämplig att överlåta till förskole- skolpersonal för att barnet bevara hälsa och undvika att bli sjuk. Dokumentet ger personal trygghet att veta hur, när, vad de ska göra och stärker ditt barn rätt till att det blir följsamhet till nödvändig behandling. 

Egenvårdsplanen fungerar som din guide till vad som ska informeras till personal på förskola och skola när det kommer till diagnos, identifiera symtom, behandling och omhändertagande m.m 

Det ditt ansvar som förälder att informera om det som ingår i egenvårdsplanen för personal på skola eller förskola.

Vuxen som samtalar med barn

Prata med ditt barn om hens upplevelse av matallergi, djurallergi, annan luftburen allergi, astma eller atopiska eksem

Alla barn upplever sin egen verklighet. Därför är det viktigt att ta reda på hur just ditt barn upplever sin situation att leva med matallergi, djurallergi, annan luftburen allergi, astma eller atopiska eksem.  Finns det moment, situationer som känns obehagliga, skapar oro, när det känns bra, glädje osv. 

Det är viktigt att du sätter ditt barns perspektiv som en utgångspunkt under samtalet med skolan. Anteckna ner barnets upplevelser och ta med till mötet. 

Tips för ett lyckat samtal

 • Prata med ditt barn när det finns tid och hen är öppen för samtal, t ex bilfärden eller under middagen.  
 • Bit dig i läppen – låt dina egna åsikter och råd väntas på tills ditt barn har pratat till punkt.
 • Ställ öppna frågor-som öppnar upp till samtal:
  Berätta om…
  Hur tycker du…
  När du tänker på….

Skriv ner dina tankar

Skriv ner allt som du vill prata om på mötet, annars är det lätt att glömma bort. Det är så många delar man vill ska komma med i samtalet, så skriv ner så du kan koncentrera dig på att vara närvarande på mötet i stället för att hålla koll på att du fick med allt du ville.

Tips på saker som är viktiga att samtala om

 • Miljön
  Hur ser miljön ut i de olika lokalerna? Ventilation och annat som kan påverka ditt barns astma, allergi och atopiska eksem. Här ska din vårdpersonal som du har kontakt med kunna hjälpa till och ge råd vad som kan vara viktigt att tänka utifrån ditt barns symtom.
 • Rutiner
  Rutiner är bra att titta på. Det som vi gör till en vana blir naturligt och glöms mindre sällan bort, än det som du ska komma ihåg ibland.
  Utgå från en vanlig dag: Från att barnet kommer i hallen eller ute på skolgården till hen går hem. Vad behöver man tänka på som påverkar ditt barns trygghet och hälsa?
  Utgå från ovanlig dag: Friluftsdagar, lovdagar, dagar med vikarier m m. Vad behöver man tänka på som kan påverka ditt barn trygghet och hälsa?

  Oavsett dag ska det alltid fungera! 

Mötesdagen - ta med det som behövs

 • Dina noteringar inför mötet
 • Väskan med beredskap
  Om barnet behöver läkemedel eller hjälpmedel i skolan/förskolan, ta med dessa för att kunna visa och informera. 

 • Övningspennor om barnets adrenalinpenna. 
  Övningspennor kan bland annat beställas här: 
  Jext
  EpiPen
  Emerade

 • Behandlingsplan

 • Egenvårdsplan

Mötet - som resulterar i en trygg miljö för ditt barn

Sammanfatta allt i ett värdefullt dokument

Allt som ni kommer fram till bör sammanställas till ett dokument, där det framkommer vad som göras för ditt att ditt barn ska få det stöd och hjälp hen har rätt till.

För att få saker att fungera optimalt kan det behövas justeras med tiden, därför fungerar dokumentet även som utgångspunkt när det är dags för utvärdering.

Skriv under dokument, det har nämligen visat sig vara positivt för att leva upp till det man kommit överens om

Sätt upp ett datum för uppföljning, som såklart kan komma att justeras utifrån behov.

Efter mötet - ett samarbete för att ditt barn får trygg miljö

Kommunikation är viktigt! Samarbetet mellan föräldrar, skola och barn för att ditt barn med allergi, astma eller atopiska eksem ska få en trygg miljö. 

Ta kontakt direkt när du märker att det finns möjligheter till förbättringar, eller när du upptäcker att det har brustit.

Låt inte möjligheter till förbättringar bli till irritation och frustration.

Utgå från att det är ett samarbete och att alla som är inblandande är lika motiverade som dig att få till den bästa och tryggaste miljön för ditt barn!

Fakta och lagar

För att skydda alla barn som har kroniska sjukdomar, som matallergi, djurallergi astma eller atopiska eksem så regleras barnens rätt i lag, som i Skolallagen, Diskrimineringslagen och FN: s Barnkonvention.

Bra länkar: 

https://www.do.se/forskola-skola-hogskola-ska-forebygga-diskriminering

https://unicef.se/barnkonventionen 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/egenvard-i-forskola-skola-och-fritidshem 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skolforordning-2011185_sfs-2011-185

Har du, eller tror du att du har ett barn med matallergi bör du alltid söka hjälp för att få rätt vård från början. 

Tveka inte på att kontakta oss!